Gechen yyl awgustda 65 yashly Maykl Uilyamsy (Michael Williams) adam oldurmekde ayyplandyklary barada kopchulikleyin informasiya serishdeleri habar berdi.Ona esasy subutnama hem Shotspotter gozegchi sistemasy shayatlyk etdi. We ol, yalnysh bolmagynda galdy. Bu sistema Chikagoda hokumet kontrakty esasynda ulanylyndy. Bu barada ShotSpotter, emeli añyñ atyshyk identifikasiyasy we triangulyasiyasy (yeriň topografik sýomkasyny almak üçin ýer üstüniň esasy nokadynyň ýagdaýyny kesgitleme) algoritmini ulanandygy aydylyar.

Uilyams bir gun yerli zapravkadan chilim almagy yuregine duwdi. Hachanda ol bu yere gelende, yollardaky akan-dokanlik'de dukany hem talan ekenler. Ol yzyna oyune dolananda, 25 yashly Safarian Herringi (Safarian Herring) gordi. Shol oglan Uilliams'a biraz gezim etmegi maslahat berdi. Shondan sonra chatrykda olaryn edil gapdalyndan bir ulag saklandy. Ichindaki bir yolagchy Uilliam'sa ok atdy, yone ol hem egilip yetishende gapdalyndaky Safariana ok degdi. Oglan hassahanada jan berdi.3 aydan son Uilliams'yn oyune polisiya geldi. ShotSpotter'in maglumatlaryna gora, hukukgorayjylar Uilliams oglany oldurdi diyen netija geldiler.
Sheydip, Uilliams 11 ay ish kesildi, we kazy subutnama yetmezchiligi sebapli ishi yapdy.

ferra.ru saytyndan terjime.